Płukarka asenizacyjna

Zwykle wtryskuje się jednocześnie do kanału wodę ze zbiornika wody, która rozcieńcza nieczystości do gęstości szlamu. Po oczyszczeniu kilku kolektorów ze szlamu dużą część zawartości zbiornika nieczystości stanowi woda. Ponieważ zanieczyszczenia stale opadają na dno zbiornika. Płukarka ta może być asenizacyjna 0 napędzie elektrycznym wtłoczona pod ciśnieniem pompy do zbiornika wody i użyta powtórnie, aż do napełnienia samymi nieczystościami prawie całego zbiornika fekalii. Zbiornik nieczystości jest opróżniany przez przechylenie do tyłu lub przy użyciu pompy. Jako płukarki niekiedy stosuje się również i wózki elektryczne wyposażone w odpowiedni Osprzęt i urządzenia do opróżniania zbiornika fekalii przez jego pochylanie. Pompa do napełniania zbiornika jest napędzana przez silnik napędowy wózka, zasilany z baterii akumulatorów. Maszyny do robót bitumicznych Masa bitumiczna jest to mieszanina składników mineralnych (tłuczeń, żwir, piasek, mączka mineralna — tzw. wypełniacz) z gorącym spoiwem bitumicznym (asfalt, smoła, lub inne). Stosunek ilościowy poszczegolnych składników masy bitumicznej dobiera się doświadczalnie, odpowiednio do wymaganych właściwości nawierzchni. Powszechne stosowanie nawierzchni bitumicznych przyczyniło sie do daleko zaawansowanej mechanizacji tego rodzaju robót przy użyciu rozmaitych maszyn specjalnych. Materiały bitumiczne są dostarczane na budowę: smoła w beczkach i cysternach, asfalt w bębnach, emulsje bitumiczne i asfalt upłynniony w beczkach. Przewoźne cysterny budowane sa często na podwoziach przyczep samochodowych, wyposażonych przeważnie w odpowiednie instalacje do ogrzewania zawartości zbiornika, np. parą, aby umożliwić jego opróżnienie. Wśród maszyn do robót bitumicznych rozróżnia się zwykle: — produkcyjne; do wytwarzania masy bitumicznej (otaczarki lub przewoźne kotły transportowo-produkcyjne), — pomocnicze ; do nagrzewania spoiwa (kotły i skrapiarki), do przygotowania kruszywa (kruszarki, sortowniki i suszarki), do transportu gotowej masy (samochody oraz kotły transportowe), — robocze; do układania masy bitumicznej (układarki i wykańczarki oraz walce). [patrz też: serwis Fiat, stacja kontroli pojazdów, inhibitor korozji ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: inhibitor korozji serwis Fiat stacja kontroli pojazdów