Rozwój motoryzacji w Polsce

Można przytoczyć wiele obiektywnych przyczyn hamujących rozwój gospodarczy polskich obszarów w czasie zaborów i w okresie międzywojennym, które po części tłumaczą nasze zacofanie w tej dziedzinie. Jednak trzeba stwierdzić, że w dalszym ciągu Polska jest jednym z najsłabiej zmotoryzowanych krajów cywilizowanych, o czym Świadczy zarówno ogólna liczba samochodów zarejestrowanych w Polsce 335 881 (stan na 1. 1. 1963 r.) — jak i liczba samochodów osobowych przypadających na 1000 mieszkańców — 4,1 (oraz 8,8 samochodów w ogóle na 1000 mieszkańców). Wprawdzie ostatnio tabor samochodowy w naszym kraju powiększa się nieco szybciej niż dawniej, ale w zasadzie o rozwoju motoryzacji mówić można tylko gdy chodzi o motocykle, których już w dniu 1. 1. 1963 roku było zarejestrowanych 1 038400 (wliczając w to pojazdy jednośladowe z silnikami 125 crn3 lub mniejszymi, na ogół pomijane w danych statystycznych innych krajów). Pełny obraz stanu motoryzacji naszego kraju daje porównanie liczby mieszkańców przypadających na jeden pojazd samochodowy. Przeciętna na dzień l. 1. 1960 roku wynosiła w skali całego Swiata około 24,5 osób na pojazd samochodowy, w Europie — 14,5, a w USA — tylko 2.59 (przy czym ludność USA stanowiła 6,4% ogólnej liczby ludności na świecie, a tabor samochodowy aż taboru światowego), u nas w kraju natomiast — 138 (wobec 155 w roku 1959). Pogląd o rozwoju motoryzacji w Polsce na przestrzeni lat 1924 1963 daje zestawienie umieszczone obok. Rozwój motoryzacji na świecie wiąże się nieodłącznie z problematyką zaopatrzenia w materiały pędne potrzebne do utrzymania olbrzymiego taboru pojazdów samochodowych w ruchu. [więcej w: serwis skody wrocław, Warsztat samochodowy Wrocław, transkrypcje nagrań ] Jednym z podstawowych surowców do produkcji rozmaitych gatunków paliwa do napędu silników oraz olejów i smarów do mechanizmów pojazdów samochodowych jest ropa naftowa, Nic wiec dziwnego, że kraje dysponujące bogatymi złożami ropy naftowej Oraz rozbudowanym przemysłem naftowym maja Szczególnie sprzyjające warunki do rozwoju motoryzacji. W niekorzystnej sytuacji
znajdują sig natomiast państwa, jak np. Polska, które muszą ropę lub gotowe produkty naftowe importować z zagranicy albo przetwarzać na paliwo ciekle inne surowce (np. węgiel, gaz ziemny), dostępne na własnym terenie. Polska dysponuje wprawdzie skromnymi złożami ropy naftowej, ale niewielkie jej wydobycie w małym tylko stopniu pokrywa wciąż wzrastające potrzeby motoryzacji. Wprawdzie ostatnio prowadzi się intensywne poszukiwania nowych terenów roponośnych, uwieńczone już zresztą pewnymi wynikami (Krosno Odrzańskie i Nowa Sól), ale nie rozwiązuje to problemu. Również i krajowy przemysł chemiczny — raczej dopiero w okresie rozruchu — nie dostarcza jeszcze dostatecznych ilości syntetycznych materiałów pędnych. Deficyt materiałów pędnych i innych przetworów naftowych pokrywa Polska przez import (głównie z ZSRR oraz z Rumunii), stale wzrastający, jak świadczy o tym poniższe zestawienie (dane liczbowe w tys. ton).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: serwis skody wrocław transkrypcje nagrań Warsztat samochodowy Wrocław