Klasyfikacja dróg

Zakładając podstawową szybkość jazdy w zakresie 100. . .120 km/godz. podczas projektowania drogi samochodowej obecnie uwzględnia się następujące warunki techniczne: — promienie krzywizn; łuki poziome Od 1500 m (w terenie płaskim) do 600 m (w terenie górskim) ; łuki pionowe — w załamaniach wklęsłych r — 2500 m, w załamaniach wypukłych r — 10 000 m; przekrój poprzeczny ; wyodrębnienie jezdni przeznaczonych dla ruchu jednokierunkowego; najczęściej są to jezdne dwupasmowe, które mają ponadto wydzielone miejsca przeznaczone dla zatrzymujących się pojazdów; w różnych krajach są przyjmowane różne szerokości pasm ruchu, zmieniające się jednak w niewielkim zakresie (np. ZSRR 3,5 m, USA — 3,6 m, Francja — 3,0 m, Wielka Brytania — 3,25 m, NRF — 3,75 m); zalecana szerokość pasa zieleni dzielącego jezdnie również jest różna i zawiera się zwykle w granicach od 2,5. . .5,0 m; ponadto, zwłaszcza w Europie, stosowane są pobocza przeznaczone do przymusowych postojów o szerokości do 4,25 m, przy czym najczęściej pas 2,25 ma nawierzchnie twardą, a reszta szerokości jest obsiana trawą; charakterystyczne są również ukształtowania nasypów i wykopów pobocza, przechodzące przy łagodnym pochyleniu (1 2 do 1 : 3) w przyległy teren ;
— poprzeczne spadki jezdni, zależnie od typu nawierzchni zawierają się w granicach 0,01 .0,02, przy czym na ogół stosuje się spadki wykonywane na zewnątrz drogi lub do jej środka (na lukach drogi stosuje sie oczywiście pochylenie do Środka ku, uzależniając je od promienia łuku oraz przyjętej podstawowej szybkości jazdy); [patrz też: serwis skody wrocław, Warsztat samochodowy Wrocław, transkrypcje nagrań ]
— przekrój podłużny; ze względu na przewidziany ruch pojazdów wieloczłonowych (pociągi drogowe) powszechnie stosowane spadki podłużne nie przekraczają 0,05 (ZSRR —0,03, Wielka Brytania — 0,033, a USA, NRF i Belgia — — 0,04); nawierzchnie dróg; najbardziej rozpowszechnione są nawierzchnie betonowe lub z kostki kamiennej na cementowej zaprawie — przeważnie stosowane są nawierzchnie typu ciężkiego (również bitumiczne typu ciężkiego), ze względu na przewidywany intensywny ruch pojazdów;
— skrzyżowania i zjazdy; wszelkie skrzyżowania z liniami komunikacyjnymi są wykonywane jako dwu- lub nawet wielopoziomowe; jest to jedno z głównych wymagań stawianych drodze samochodowej, jako warunek bezpieczeństwa ruchu oraz zachowywania stałej szybkości jazdy; zjazdy i wyjazdy, w celu połączenia z drogami krzyżującymi się, ogranicza się przeważnie tylko do głównych dróg — ze względu na duże koszty oraz stosunkowo znaczne zapotrzebowanie terenu.
Klasyfikacja dróg krajowych. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, wszystkie drogi publiczne o znaczeniu komunikacyjnym podzielono na pięć klas technicznych, a klasę V na dwie podklasy VA i VB, Warunki techniczne, jakim mają odpowiadać drogi poszczególnych klas, uzależniono (podobnie jak i w innych krajach) od podstawowej szybkości jazdy, przyjętej dla ruchu samochodowego na drodze danej klasy, intensywności ruchu, terenu (z podziałem na teren: równinny, falisty i górzysty) oraz typu nawierzchni

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: serwis skody wrocław transkrypcje nagrań Warsztat samochodowy Wrocław