Aparat zapłonowy

Posted by admin on September 8th, 2016
Comments Off

Obsługa aparatu zapłonowego polega na jego okresowym smarowaniu oraz sprawdzaniu stanu styków przerywacza. Czynności te należy wykonywać co około 10 000 km przebiegu samochodu.
Odstęp styków przerywacza powinien wynosić 0,4+0,5 mm. Styki powinny być czyste, bez śladów oleju. Zanieczyszczone styki należy oczyścić szmatką zwilżoną w benzynie nieetylizowanej. W przypadku stwierdzenia złego stanu styków, wypaleń lub znacznych ubytków, należy styki wymienić na nowe. Nie zaleca sie czyścić styków materiałami ściernymi, gdyż powstałe po tej czynności opiłki wpłyną na znacznie szybsze zużycie współpracujących elementów układu.
W przypadku wymiany styków na nowe należy sprawdzić ich wzajemne położenie (po zamontowaniu), tzn. czy ich powierzchnie przylegają do siebie na całej płaszczyźnie. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, należy skorygować ustawienie przez odpowiednie przygięcie (za pomocą specjalnego przyrządu pokazanego na rys. 10.68) styku nieruchomego. Po tych Żabiegach należy sprawdzić moment zapłonu. Czynności związane Z regulacją momentu zapłonu są podobne jak dla większości samochodów patrz Część pierwsza.
W rozdzielaczu należy smarować wałek napędowy, krzywkę oraz mechanizm wyprzedzenia zapłonu.
Smarowanie wałka napędowego polega na napełnieniu olejem silnikowym pojemnika oleju C (rys. 10.69). Po napełnieniu należy pojemnik starannie zamknąć jego pokrywą.
Powierzchnia zewnętrzna krzywki B powinna być smarowana cienką warstwą smaru Bosch FT Iv4 lub jego odpowiednika. Spośród krajowych środków smarnych można tu zastosować smar LMP.
Mechanizm wyprzedzenia zapłonu smaruje się wpuszczając 2+3 kropli oleju silnikowego na knot A (rys. 10.69) umieszczony na wałku
Co około 10 000 km przebiegu samochodu należy wykręcić z silnika wszystkie świece zapłonowe oraz starannie je oczyścić, szczególnie między izolatorem porcelanowym środkowej elektrody i kadłubem świecy. Jedynym skutecznym sposobem usunięcia zgromadzonego tam nagaru jest piaskowanie *) świecy w specjalnym urządzeniu. Przy piaskowaniu należy dodatkowo sprawdzió szczelność świecy.
Po oczyszczeniu sprawdza się szczelinomierzem odstęp elektrod, który powinien wynosić 0,7+0,8 mm. Odstęp ten można regulować przez odgięcie lub dogięcie elektrody zewnętrznej.
Swiece zapłonowe pracują zadowalająco zazwyczaj do około 20 000 km przebiegu samochodu, po czym należy je wymienić na nowe. Do samochodu VOLVO zaleca się stosowanie następujących świec zapłonowych:
silnik B 18 A — BOSCH W 175 Tl silnik B 18 B — BOSCHW 225 Tl lub ich odpowiedników (wg tabeli zamienności).
Dwa razy w roku (na wiosnę i jesienią) zaleca się sprawdzić ustawienie reflektorów. Kontrolę i regulację ustawienia reflektorów należy wykonać koniecznie po naprawie błotników, wyjmowaniu wkładu reflektora lub wymianie żarówki. Aby samodzielnie wykonać regulację ustawienia reflektorów, należy:
— ustawić pojazd na powierzchni poziomej, równej i gładkiej w odległości 5 m przed ekranem (rys. 10.70);
— wyregulować ciśnienie powietrza w ogumieniu;
— zaznaczyć na ekranie punkty na wysokości H odpowiadającej położeniu środków reflektorów w stosunku do podłoża; odległość A musi być równa rozstawieniu osi reflektorów w sa moch odzie; światła mijania i sprawdzić, czy granica światła i cieprzebiega po linii położonej o wielkość C 5 cm poniżej narysowanej na wysokości H (z uwagi na zastosowanie asymetrycznego wiązka będzie ponadto odchylona
15 0 );
przypadku niezgodności, regulować snop światła pokrętłaregulacyjnymi.
nie powinna być w zasadzie piaskowana więcej niż jeden raz. piaskowania następuje zdzieranie porcelanowej osłony elektrody wskutek czego “vieca zmienia swą wartość cieplną, a więc w silniku tak, jak założył konstruktor.

Mechanizm kierowniczy

Posted by admin on September 8th, 2016
Comments Off

Kąt pochylenia koła (rys. 10.61) powinien zawierać się w granicach 0+0,5 0 . Wielkość tego kąta regulowana jest liczbą podkładek umieszczonych między osią górnego wahacza a jej wspornikiem (tych samych, co przy regulacji kąta wyprzedzenia). Zwiększenie kąta pochylenia koła uzyskuje się przez zdjęcie jednakowej liczby podkładek spod dwóch śrub mocujących oś wahacza górnego. Zależność kąta od grubości podkładek można odczytać z wykresu na rysunku 10.59 (krzywa A). Po zakończeniu regulacji śruby mocujące należy przykręcić momentem 5,5 kGm; zaleca się dokręcać i odkręcać śruby mocujące specjalnym wygiętym kluczem nasadowym (patrz rys. 10.60).
Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy (rys. 10.61) powinien wynosić 7,5 0 i uzależniony jest od kąta pochylenia koła. Regulacja tego kąta odbywa się więc łącznie z regulacją kąta pochylenia koła.
Zbieżność kół przednich (rys. 10.62) powinna wynosić 0+4 mm. W przypadku gdy stwierdzona zostanie niewielka różnica między wymiarem rzeczywistym a wymaganym, regulację można wykonać przez wydłużenie lub skrócenie tylko jednego z dwóch bocznych drążków kierowniczych. W przypadku większych różnic, zbieżność należy regulować obydwoma drążkami.
Mechanizm kierowniczy samochodu VOLVO pokazano na rysunku 10.63. Kolumna kierownicy jest „bezpieczna” i nie powoduje obrażeń klatki piersiowej kierowcy w razie uderzenia po— jazdu w przeszkodę, gdyż dzielony wał kierownicy łączony jest podatnym łącznikiem (rys. 10.64), który pochłania energię uderzenia.
Luz ten regulujemy Śrubą A po zluzowaniu przeciwnakrętki B, przy czym śrubę A należy wkręcać aż do usunięcia wyczuwalnego luzu na kole kierownicy. Obracając kołem kierownicy (przy podniesionym przodzie sarnochodu) od jednego do drugiego skrajnego położenia, sprawdza się, czy koło obraca się Luz ten regulujemy Śrubą A po zluzowaniu przeciwnakrętki B, przy czym śrubę A należy wkręcać aż do usunięcia wyczuwalnego luzu na kole kierownicy. Obracając kołem kierownicy (przy podniesionym przodzie sarnochodu) od jednego do drugiego skrajnego położenia, sprawdza się, czy koło obraca się bez oporów, szczególnie w pobliżu położeń skrajnych. Po zakończonej regulacji należy dokręcić przeciwnakrętkę. Ogólną zasadą regulacji przekładni kierowniczej jest kasowanie wszelkich Luzów, ale do granic nie powodujących wyczuwalnego zwiększenia oporu. W przyprzekładni należy ją potem napełnić przez strzałką na rysunku 10.66 za pomocą specjalnej oleju. Do przekładni kierowniczej należy stoso— 90 BP. Pojemność obudowy przekładni — 0,25 1.
Punkty smarowania Środki smarne
— zaczep pokrywy silnika wazelina techniczna
— zawiasy pokrywy silnika olej silnikowy
— zaczep i zawiasy okna wentylacyjnego olej silnikowy
— płyta zaczepu zamka drzwi wazelina techniczna
— zewnętrzna powierzchnia ślizgowa zamka drzwi wazelina techniczna
— przyciski zamków drzwi wazelina techniczna
— zawiasy pokrywy bagażnika olej silnikowy
— zamek pokrywy bagażnika olej silnikowy
— ogranicznik otwierania drzwi wazelina techniczna
— zawiasy drzwi
— zaczep i szyny ślizgowe olej silnikowy
przednich siedzeń
— podnośnik szyby, zamki (dostęp po zdjęciu wykładziny wazelina techniczna drzwi) smar silikonowy
U w a g a: zamki drzwi wskazane $est smarować grafitem: wystarczy tym celu pokryć płynem grafitowym kluczyk i kilkakrotnie obrócić go w zamku.